لورمیپسم

1.800.555.6789

لورمیپسوم

1.800.555.0000

لورمیپوسم

9:00am – 6:00pm

GAS-OVER-OIL ACTUATOR

توضیحات

ایـــن اکچوئیتـــور هـــا بـــا اســـتفاده از گاز طبیعـــی خـــط لوله و یـــا مخازن نیتروژن تغذیه می شـــوند . در مواردی که گاز ترش از خط لوله وجود داشـــته باشـــد و یـــا شـــیر بـــر روی خـــط لولـــه نفت قـــرار گرفته باشـــد از مخـــازن نیتـــروژن بـــرای تغذیه اکچوئیتور اســـتفاده می شـــود . فشار تغذیه این اکچوئیتور ها عبارتند از :

جزئیات

  • حداقل فشار تغذیه اکچوئیتور 10bar

  • حداکثر فشار تغذیه اکچوئیتور 100bar

  • فشار طراحی اکچوئیتور bar150

مشخصات فنی

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here

(PNEUMATIC ACTUATOR (DOUBLE ACTING

توضیحات

ایـــن اکچوئیتـــور هـــا بـــا اســـتفاده از گاز طبیعـــی خـــط لوله و یـــا مخازن نیتروژن تغذیه می شـــوند . در مواردی که گاز ترش از خط لوله وجود داشـــته باشـــد و یـــا شـــیر بـــر روی خـــط لولـــه نفت قـــرار گرفته باشـــد از مخـــازن نیتـــروژن بـــرای تغذیه اکچوئیتور اســـتفاده می شـــود . فشار تغذیه این اکچوئیتور ها عبارتند از :

جزئیات

  • حداقل فشار تغذیه اکچوئیتور 10bar

  • حداکثر فشار تغذیه اکچوئیتور 100bar

  • فشار طراحی اکچوئیتور bar150

مشخصات فنی

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ،

تماس با ما